Tuesday, 7 August 2007

Ty Gobaith

Hi everyone,
I was sent this today and hope you will all take notice and try to help.
Most of you will know all about Ty Gobaith already, so I hope you take notice.

Here is the message I received in both English and Welsh.

Dear Friends,

My name is Katrina Cameron and I work with the local community and businesses to help raise much needed funds for Ty Gobaith, the only children’s hospice in North Wales .

Tŷ Gobaith provides respite and terminal care for seriously ill children. We depend largely upon voluntary income to fund our vital services, and donations such as yours are essential to us. We need to raise in excess of £1 million each year to fund Tŷ Gobaith in North Wales .

We also provide care and support to families in their own homes and bereavement counselling for as long as it is needed.
None of the work that we do would be possible without the help of donors such as you, and we are very grateful to you.

I would like the opportunity to discuss with you how your club can make a difference to the short and precious lives of local children. Perhaps you hold annual fun days, or entertainment nights in your social club or we could even discuss having a Ty Gobaith day and we would benefit from tickets on the gate.
In return I would love to generate as much PR and press coverage as a thank you for supporting us.

If you would like to find out more or arrange a meeting please contact me at the Appeals Office on 01492 596 581.

Thank you very much and I hope to discuss how you can help out local children’s hospice very soon.

Katrina Cameron
Appeals OrganiserAnnwyl Gyfeillion

Fy enw yw Katrina Cameron ac rwyf yn gweithio i godi arian hanfodol gyda’r gymdeithas a busnesau lleol, ar ran Ty Gobaith, yr unig hosbis i blant yng Ngogledd Cymru.

Mae Tŷ Gobaith yn darparu gofal seibiant a therfynnol i blant nad ydynt yn mynd i dyfu i fyny i fod yn oedolion, ynghyd a chefnogaeth ymarferol ac emosiynol i’w teuluoedd unâi yn yr hosbis, neu un eu cartref. Rydym fwy neu lai yn ddibynnol ar gyfraniadau gwirfoddol i ffynu ein gwasanaethau, a rhaid inni godi dros £1 miliwn yn flynyddol ar gyfer ein gofal arbennig.

Ni all dim o’r gwaith yr ydym yn ei wneud fod yn bosib heb gymorth gyfranogwyr fel chi, ac rydym yn ddiolchgar iawn.

Buaswn yn hoffi cymeryd y cyfle i drafod syt y buasau eich clwb yn gallu gwneud gwahaniaeth i blant terfynol wael a byr eu hoes. Wyrach y gellwch ddal Diwrnod Hwyl Blynyddol, neu Nosweithiau Adloniant yn eich Clwb Cymdeithasol, neu gallwn drafod cael Diwrnod i Dŷ Gobaith a’r elwa yn dod o’r tocynnau.

Carwn gynhyrchu hysbysebion yn y wasg i ddiolch am eich cynhaliaeth.

Os hoffwch fod mewn cysylltiad i gael mwy o wybodaeth, neu i drefnu cyfarfod, cysylltwch a fi ar y ffon yn y Swyddfa Apeliadau 01492 596581.

Gobeithiaf y gallwn drafod sut i helpu ein hosbis plant lleol yn fuan iawn. Diolch yn fawr iawn.

Eiddoch yn gywir

Katrina Cameron
Trefnydd Apeliadau
Tŷ Gobaith,
Appeals Office, Vale Road , Llandudno Junction,
LL31 9SH
01492 596 581
07872 378 084

See you Sooon!

Back to http://www.caernarfononline.co.uk/

No comments: